Algemene voorwaarden

Artikel 1          Definities

 1. Studio S10,gevestigd te Groningen, KvK-nummer 59997753, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan eigenaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens eigenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3          Offertes

 1. In de offerte is een aanvaardingstermijn opgenomen.Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Alles wat buitenom het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4          Tarieven en betalingen         

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en reiskosten, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van eigenaar, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Bij fotografie-opdrachten wordt de betaling na uitvoering van de shoot en voor oplevering van de foto’s in 1 x voldaan.
 4. Overige digitale producten worden tevens vooraf gefactureerd. Met de aankoop van een digitaal product ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele aanbod wordt doorlopen.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Eigenaar heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van eigenaar onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 1. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 2. Eigenaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 3. Indien eigenaar tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 4. Doordat enkele diensten van eigenaar online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 7          Wijzigingen annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft eigenaar de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Eigenaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 2. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Eigenaar heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot:
  Annulering tot 48 uur voor de geplande shoot is kostenloos; bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij aankoop van een digitaal product krijgt de klant direct toegang tot zijn aankoop. Het is dan ook niet mogelijk af te zien van deze koop na voltooing van de openstaande vordering. De klant doet hiermee afstand van zijn herroepingsrecht.
 4. Eigenaar behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan aanbod van een of meer onderdelen van de online content uit een leesabonnement te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan klant worden gecommuniceerd.

 

Artikel 8          Overmacht

 1. In geval van overmacht is eigenaar gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van eigenaar jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 12 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 4. Eigenaar is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.

Artikel 10        Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door eigenaar aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij eigenaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is klant tevens niet toegestaan gedownloade e-books of een toegangscode tot een leesabonnement met derden te delen.
 3. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient te leverancier toestemming te verkrijgen van eigenaar.
 5. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters. Tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.
 6. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van eigenaar te vermelden. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
 7. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 6 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de doorhaar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant eigenaar toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 10. Indien klant wenst dat het beeldmateriaal niet wordt opgenomen in portfolio van eigenaar, is eigenaar gerechtigd een aanvullende vergoeding te vragen.
 11. Klant is gerechtigd een kopie te maken van materiaal dat beschikbaar is in geval van afname van een leesabonnement. Deze kopie mag enkel worden gebruikt in persoonlijke sfeer en onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met derden.

Artikel 11        Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 12        Levering

 1. Eigenaar spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Eigenaar maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van eigenaar. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via WETransfer.
 4. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 5. Eigenaar is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

 

Artikel 13        Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalender dagen na het ontstaan van de klacht dan wel opleveren van de foto’s schriftelijk kenbaar te maken aan
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 14        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar eigenaar is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.